Onze stem laten horen

Als Netwerk komen we op voor de belangen van onze kinderen. Daarom zoeken we actief contact met de gemeenten en nemen deel aan voorlichtingsbijeenkomsten.

Verslag

Sterke Moeders doen mee aan symposium van ’50 jaar Zozijn Kind & Jeugd’

Op 29 September 2016  organiseerde Zozijn Kind & Jeugd een congres met het thema: ‘Opvoeden  in de huidige samenleving’. Zozijn bestond namelijk 50 Jaar en dat moest gevierd worden. Twee moeders van het Netwerk Sterke moeders waren uitgenodigd, samen met nog een andere moeder als ervaringsdeskundigen. Helaas was het voor beide moeders niet mogelijk de hele dag deel te nemen, aangezien ze beide weer op tijd thuis moesten zijn. De moeders werd gevraagd om na college van de zeer bekende pedagoog Micha de Winter te reageren op een aantal stellingen.

Wat beide moeders erg is bijgebleven uit het college van Micha de Winter zijn uitspraken als: “Opvoeden zonder strijd is niet mogelijk”. “Wanneer ouders zeggen ‘Bij ons is nooit ruzie, dan zijn ze vergeten op te voeden’. Kinderen worden geboren om te proberen hun grenzen te verleggen, het is aan ouders om daarin bij te sturen. En ‘nee’ zeggen hoort daarbij.” Een ander belangrijk punt was: ‘Blijf altijd in gesprek met kinderen en jongeren, zelfs als hun ideeën nog zo extreem, vreemd of zelf angstaanjagend zijn. Dit n.a.v. geradicaliseerde jongeren.

Micha de Winter sprak ook over de zorgelijke ontwikkeling van de enorme toename van diagnoses en het gebruik van medicaties als bijvoorbeeld Ritalin. We konden ons als ouders wel vinden in veel van wat er gezegd werd, maar zoals altijd moet je blijven kijken naar elk kind en zijn of haar gezin/netwerk. Medicatie kan (tijdelijk) noodzakelijk zijn, maar wel pas wanneer alles geprobeerd is. Wees als ouders zeer kritisch, want er wordt door sommige hulpverleners/artsen/psychiaters en leerkrachten soms snel gedacht aan medicatie als oplossing.

We hebben geprobeerd weer duidelijk te maken dat er goed geluisterd moet worden naar ouders en er telkens moet worden aangesloten bij wat dit gezin met dit kind nodig heeft. En een diagnose kan ook veel duidelijkheid geven en meer begrip. Kansen om de juiste zorg en begeleiding te bieden.

Over de stelling dat er teveel gebruik werd gemaakt van jeugdzorg en het netwerk meer betrokken moest worden, waren de moeders sceptisch. We denken dat als ouders/hulpverleners/scholen of anderen aan de bel trekken, omdat ze zich zorgen maken, ze serieus genomen moeten worden. Het blijkt dat er in de meeste gevallen ook echt wat aan de hand is. En het eigen netwerkwerk inschakelen voor bijzondere, soms ingewikkelde , maar vooral kwetsbare kinderen is in veel gevallen niet zo makkelijk.

Het was een leuke, leerzame ochtend en we hebben ook de gelegenheid gekregen het Netwerk Sterke Moeders weer onder de aandacht te brengen.

Voor meer informatie over het congres zie:

http://www.zozijn.nl/50jaarkj

Verslag

Gemeente Doetinchem betrekt zorgverleners en ontvangers!

Op 20 mei gingen raadsleden van de gemeente Doetinchem in gesprek met zorgverleners en ontvangers op het gebied van jeugdzorg, dagbesteding , hulp bij huishouding en mantelzorg. Dit naar aanleiding van de decentralisaties van de zorg sinds 1 januari 2015.

Twee actieve deelnemers van het Netwerk Sterke Moeders en een voormalig lid, hadden zich opgegeven om mee te praten over het onderwerp ‘jeugdzorg’. In kleine groepjes werd met zorgontvangers, twee raadsleden en een buurtcoach gesproken over ervaringen met de veranderingen sinds 1 januari 2015. Voorop gesteld, raadsleden waren echt geïnteresseerd en het werd door allen als prettig ervaren dat dit initiatief was genomen.

Wisselende ervaringen

De ervaringen met de jeugdzorg waren wisselend. Een aantal had al een gesprek gehad met een buurtcoach, wat  toch niet altijd een buurtcoach bleek te zijn. Sommigen waren positief en voelde echt betrokkenheid. Niet voor iedereen kwam de verwachting uit.

Het bleek dat procedures nog lang niet duidelijk zijn. Men weet niet precies wie er komt: een buurtcoach of toch iemand van de WMO? Is diegene die aan tafel komt nu ook diegene die beslist? Ook bij de raadsleden was dat niet bekend. De buurtcoach aan tafel wist bijvoorbeeld van te voren helemaal niet precies bij wie ze op bezoek ging. Anderen hadden wel een compleet dossier. Diegenen die een gesprek gehad hadden, hadden nog niets gehoord, ook al was het gesprek al wel enkele weken geleden geweest.

Nog veel vragen

Er zijn nog steeds veel vragen, zowel bij zorgverleners als ontvangers. Van de buurtcoach wordt veel verwacht. Aan de andere kant zijn het wel de zorgontvangers die blijven zitten met de onzekerheid over de zorg voor hun zo kwetsbare kind in de toekomst.

Het was goed om met elkaar te spreken over ervaringen en verwachtingen. Duidelijk is dat de gemeente Doetinchem hun best doet, maar we kunnen er niet om heen, er is nog heel veel onduidelijk. De communicatie over procedures kan sterk verbeterd worden. Hoe het gesprek gaat en welke voorbereidingen nodig zijn, lijkt nu nog erg afhankelijk van de buurtcoach of welke wijk waarin je woont.

Advies aan ouders: Als je een oproep krijgt voor een gesprek. Vraag met wie je een gesprek hebt, welke functie diegene heeft, wat zijn of haar achtergrond is, wat er van je verwacht wordt, wie uiteindelijk gaat beslissen en wanneer.

Verslag

Sterke Moeders denken mee tijdens de ‘Doetinchemse Dialoog’

Meedenken over de toekomst. Dat deden twee moeders op 22 januari 2015 tijdens de ‘Doetinchemse Dialoog’. In groepen deelden burgers, vrijwilligers en professionals hun ideeën over de toekomst van de zorg, werk en wonen. De twee sterke moeders praatten mee over de toekomst van de zorg. Belangrijk omdat gemeenten sinds begin dit jaar verantwoordelijk zijn voor de PGB’s en WMO.

Een van de moeders gaf aan zich zorgen te maken over het ongelijk behandelen van mensen met een psychische ziekte of stoornis en mensen met een lichamelijke beperking. De andere moeder bracht haar idee naar voren om burgers te verbinden via netwerken, zoals het Netwerk Sterke Moeders. Bijvoorbeeld door gelijkgestemden met elkaar te verbinden via de gemeentewebsite ‘Met elkaar, voor elkaar’, zodat zij zelf een virtueel of in het echt een groep kunnen starten.

Beide moeders spraken na afloop van de sessie met WMO-wethouder Kees Telder. Ze deelden daar hun zorgen en ideeën. Ook gaven ze aan de communicatie rond de PGB’s vanuit de gemeente Doetinchem niet goed te vinden. Mensen met een budget krijgen te weinig te horen over waar ze aan toe zijn. Wethouder Telder heeft hierover na afloop van de Doetinchemse Dialoog contact gehad met Jeugdzorg-wethouder Van der Meijs.

Verslag

Wethouder neemt onze verhalen in ontvangst

Op 18 juli zijn twee moeders bij de gemeente Doetinchem geweest. Ze hebben daar gesproken met wethouder Jeugd, Loes van der Meijs, en een beleidsfunctionaris.

Vanwege de zorgen die we hebben over de overdracht van de zorg voor onze kinderen naar de gemeente vanaf januari 2015 hebben we acht persoonlijke en ingrijpende verhalen van moeders vanuit het Netwerk Sterke Moeders aangeboden aan de wethouder en haar collega. Dit met de bedoeling meer kennis, begrip en inzicht te geven in het leven van een kind met autisme en hun hele gezin. We hopen dat daarmee nog duidelijker wordt hoe belangrijk passende gespecialiseerde hulp, ondersteuning en ook ontlasting nodig is.

Het was een goed gesprek al heeft het heel lang geduurd om contact te krijgen. De gemeente is druk bezig en de intenties zijn er zeker. De bedoeling is echt dat ze gaan aansluiten bij wat het gezin nodig heeft.
En een geruststelling voor diegene die al in zorg zijn. Dat blijft voorlopig zo. Bij verlenging van de indicatie zouden we door de gemeente uitgenodigd moeten gaan worden. Er is ons beloofd dat de verhalen worden gelezen. We zullen daar zeker nog contact over hebben.

Er is nog veel onduidelijk, maar er wordt hard gewerkt. We zullen ons hard moeten blijven maken voor onze eigen kinderen. Dit gesprek  en de verhalen hebben daar hopelijk een kleine bijdrage aan kunnen leveren. Natuurlijk hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om ons netwerk ook hier op de kaart te zetten.

einde verslag.

Verslag

MEE-evenement 2 juli

Woensdag 2 juli hebben wij, ‘Netwerk Sterke Moeders’, een workshop verzorgd bij het evenement georganiseerd door MEE Oost-Gelderland. Het was een bijeenkomst bedoeld om geïnteresseerden, waaronder ook een aantal raadsleden van omliggende gemeenten, kennis te laten maken met burgerinitiatieven. Dit in het kader van de lopende ontwikkelingen.

Wij hebben ons verhaal verteld over het leven van en met ons zorg intensieve kind, hoe het Netwerk ontstaan is, wat we zoal gedaan hebben en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Er ontstond een open gesprek met over en weer vragen en verhalen binnen een prettige sfeer.

Aan het eind van de avond konden we tips voor de gemeente opschrijven en in een wensboom hangen.

Ik hoop dat deze avond heeft laten zien dat je samen met weinig middelen elkaar kan helpen en steunen. En voor de raadsleden, dat ondersteuning financieel en facilitair hard nodig blijft voor de aanpassingen die nodig zijn voor een zo gewoon mogelijk leven, ook voor mensen met een beperking.

einde verslag.